Skoči na glavno vsebino

Posredujemo vam nekaj koristnih informacij v zvezi s štipendijami, ki jih v srednji h šolah lahko prejmete.

 1. Zoisove štipendije

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Zoisove štipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20162017/

2. Kadrovske štipendije

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Informacije o trenutno razpisanih kadrovskih štipendijah najdete na spodnji povezavi

http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/

3. Štipendije za deficitarne poklice 

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019), ki jo je na 39. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejela Vlada Republike Slovenije.

Cilji štipendij za deficitarne poklice:

 • zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujanje vpisa na vrste in področje izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • možnost zaposlovanja na področjih, kjer se tradicionalno zaposlujejo tujci,
  spodbujanje vpisa v izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, za katere sedaj ni dovolj zanimanja in jim grozi ukinitev,
 • promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Višina štipendije

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.
Združljivost z drugimi štipendijami
Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.
Objava razpisa
Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

4. DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državne štipendije so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo.

 • Dijaki oddajo vloge za državno štipendijo v mesecu avgustu.
 • Vstopni cenzus je 56% neto povprečne plače na družinskega člana.
 • Istočasno se lahko odda vlogo za državno in Zoisovo štipendijo. Dijak je  lahko upravičeni samo do ene od teh dveh štipendij,  zato se sam odloči,  katero želi prejemati. Ker je običajno prej odločeno o državni štipendiji, štipendist pa se  npr. odloči, da želi prejemati    Zoisovo štipendijo,  se mora v tem primeru državni odpovedati. To pa pomeni, da državne štipendije ne more več uveljavljati za isti program.
 • Do dodatka za bivanje so upravičeni štipendisti, ki imajo z dnem priznanja pravice do državne štipendije, prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja in ne prejemajo subvencijo za bivanje v dijaškem domu ali pri zasebniku. Dodatka za bivanje ni možno uveljavljati po tem, ko je bila pravica do štipendije priznana. V kolikor dijak dodatek prejema, pa ne biva več v kraju izobraževanja, je to dolžan sporočiti, saj do dodatka ni več upravičen.
 • V kolikor se štipendist med šolskim letom prepiše v drug izobraževalni program ali izobraževalno ustanovo,  mora pred prepisom,  na Centru za socialno delo pridobiti pisno soglasje. Prepis brez soglasja Centra za socialno delo,  pomeni vračilo državne štipendije.
 • Dolžnost štipendista je, da vsako leto uspešno zaključi posamezni letnik za katerega je prejemal državno štipendijo. V zadnjem letniku izobraževalnega programa pa mora opraviti tudi zaključni izpit ali poklicno maturo ali maturo. Če tega ne opravi je potrebno vrniti štipendijo za zadnji letnik.

Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer:

–    kadrovsko štipendijo,

–    štipendijo za deficitarne poklice,

–    štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in

–    štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini.

 

Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo oziroma s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

 

 

 

 

Dostopnost