Skoči na glavno vsebino

Razširjeni program – RaP

Osnovna šola načrtuje in izvaja razširjeni program skladno z določbami Zakona o osnovni šoli, Predmetnikom osnovne šole ter Kurikulumom za razširjeni program osnovne šole.

 

Kaj je razširjeni program?

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika)
 • neobvezni izbirni predmet tuji jezik
 • interesne dejavnosti
 • pevski zbor
 • dopolnilni pouk
 • dodatni pouk
 • individualno in skupinsko pomoč
 • podaljšano bivanje
 • jutranje varstvo
 • kolesarski izpit

 

Kaj je temeljni namen razširjenega programa?

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem omogočiti pogoje za spodbudno učno okolje, ki jim omogoča zdrav in celosten osebni razvoj. V pogojih spodbudnega učnega okolja celostni razvoj učencev sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju njihovih individualnih želja in pričakovanj. Učenci spoznavajo in prepoznavajo lastne sposobnosti, osebnostne značilnosti in interese, s čimer jim pomagamo pri izbiri poklica oz. nadaljnje izobraževalne poti.

Namen razširjenega programa je učencem omogočati spoznavanje raznolikih možnosti za kakovostno in zdravo preživljanje ter samostojno načrtovanje prostega časa, saj kakovost preživljanja prostega časa pomembno vpliva na fizično, čustveno in duševno zdravje ter razvoj učencev.

Z razširjenim programom osnovna šola prispeva k:

 • nadgrajevanju in poglabljanju ciljev obveznega programa osnovne šole na drugačne načine,
 • doseganju ciljev razširjenega programa,
 • spoznavanju individualnih značilnosti in potreb učencev,
 • večji izbirnosti in participaciji učencev, ki se aktivno vključujejo v načrtovanje in izvajanje dejavnosti,
 • razvijanju različnih učenčevih interesov, spretnosti in znanja,
 • razvijanju ustvarjalnosti učencev,
 • razvijanju kritičnega mišljenja,
 • razvijanju sodelovanja in sodelovalnega učenja,
 • razvijanju digitalnih veščin,
 • razvijanju učnih in delovnih navad,
 • spodbujanju skrbi za telesno in duševno zdravje ter dobre odnose,
 • spodbujanju kulturno-umetnostne vzgoje,
 • spodbujanju odgovornega odnosa do sebe in okolja ter za dejavno vključevanje v demokratično družbo,
 • ozaveščanju o pomenu in strategijah uravnavanja čustev, misli in vedenja,
 • ozaveščanju o pomenu trajnostne naravnanosti in ohranjanja naravnega okolja,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa,
 • spodbujanju karierne orientacije.

 

Kaj so cilji razširjenega programa?

Smiselna in kakovostna nadgradnja obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole, skladno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja;

 • zagotoviti spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno učno okolje za učenje, igro, druženje, sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali po njej;
 • ustvariti pogoje za uspešno samostojno ali sodelovalno učenje in pripravo učenk in učencev na pouk (opravljanje šolskih in domačih nalog ter drugih učnih obveznosti);
 • ponuditi učencem pester in raznolik nabor dejavnosti z vseh področij razširjenega programa;
 • omogočiti dostop do širokega izbora različnih učnih sredstev in pripomočkov (didaktična sredstva, informacijsko-komunikacijska tehnologija) ter raznolikih učnih virov (tiskani, digitalni itd.);
 • zagotoviti skupinsko ter individualno podporo in usmerjanje učencev pri vključevanju v dejavnosti razširjenega programa od aktivnega načrtovanja do sodelovanja pri izvajanju ter spremljanju in evalvaciji (formativno spremljanje);
 • zagotoviti interdisciplinarnost med vsebinami posameznih področij.

 

Kaj so načela razširjenega programa?

 1. Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti programa.
 2. Načelo avtonomije in odgovornosti.
 3. Načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela.
 4. Načelo uresničevanja potreb, interesov učencev in enakih možnosti.
 5. Načelo formativnega spremljanja in spodbujanja samoregulacije.
 6. Načelo sistematičnega razvoja prečnih veščin.
 7. Načelo stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Področja razširjenega programa

Dostopnost