Skoči na glavno vsebino

Vprašalnik o prehranjevalnih navadah
in zadovoljstvu s šolsko prehrano 2022


button

PRAVILA  o šolski prehrani Osnovne šole Mozirje

Cenik šolske prehrane

PRIPOMBE, PREDLOGE IN MNENJA na šolsko prehrano lahko posredujete vodju šolske prehrane g. Blažu Podrižniku (blaz.podriznik@os-mozirje.si) 

Prijava / preklic prijave prehrane

PRIJAVA

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši razredniku v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava se lahko odda tudi kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu “Prijava na šolsko prehrano” .

PREKLIC PRIJAVE

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Straši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane z obrazcem “Preklic prijave na šolsko prehrano”,

Obrazec lahko dobijo tudi v tajništvu. Izpolnjeno in podpisano izjavo o odjavi prehrane starši oddajo v tajništvo.

Dietni obroki

Dietne obroke prehrane lahko prejema učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo in zdravniške napotke.

Občasno kosilo

Če učenec ni stalno prijavljen na kosilo ima možnost občasnega kosila in lahko v računovodstvu prevzame BON ZA KOSILO in se naroči za kosilo v kuhinji vsaj en dan pred dnevom kosila. Boni za občasno kosilo se obračunajo konec meseca na mesečni položnici.

Kartica za kosilo

Učenci, ki so prijavljeni na redno kosilo, prejmejo v skladu z elektronsko evidenco kosil kartice, s katerimi se bodo pred prevzemom kosila identificirali na delilnem mestu (v jedilnici).

Na ta način se v računalniškem sistemu evidentira prevzem oz. realizacija kosila.

V primeru izgube ali poškodovanja kartice, bo šola učencu zaračunala odškodnino v višini 5€ (obračuna se na položnici za prehrano).

Odjava posameznega obroka šolske prehrane

Posamezni dnevni obrok malice je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavilo vsaj 1 delovni dan prej in sicer do 8.30 ure.

Posamezni dnevni obrok kosila je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo isti dan, in sicer do 8.30. ure.

Starši odjavijo prehrano na naslednje načine:

– preko eAsistenta,

– po telefonu: 03/839 27 30,

– osebno v tajništvu.

Pri odjavljanju morate navesti:

– ime in priimek otroka,

– razred,

– vrsto obroka, ki ga želite odjaviti,

– datum, do katerega želite uveljavljati odjavo.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti.

V kolikor je otrok odsoten od pouka, obrok pa ni odjavljen, starši plačajo polno ceno obroka.

Subvencioniranje šolske prehrane

Šola upošteva upravičenost do subvencije šolske prehrane na osnovi podatka o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. V šoli bomo podatke pridobili iz Centralne evidence udeležencev VIZ  (od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oz. Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in jih upoštevali pri obračunu položnic.

Subvencija za malico pripada učencem iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Subvencija za kosilo pripada učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

 

Dostopnost