Skoči na glavno vsebino

NEOBVEZNI IZBIRNI JEZIK  ANGLEŠČINA v 1. razredu

V šolskem letu 2015/16 se v prvi razred prvič uvaja neobvezni izbirni predmet: 1. tuji jezik – angleščina, v obsegu dveh ur tedensko. Če ga učenec izbere, ga mora obiskovati redno do konca šolskega leta in je pri tem predmetu tudi ocenjen. Ocena je opisna, kar pomeni, da učitelj z opisno oceno izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnem načrtu. Normativ za oblikovanje učnih skupin je 28 učencev in se oblikuje za najmanj 8 učencev.

IMG 6031 2 IMG 6019 2

 

V prvem razredu se tuji jezik povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi drugih predmetov. Pri pouku angleščine bodo učenci razvijali naslednje jezikovne cilje: poslušanje in slušno razumevanje, govorno sporočanje in sporazumevanje ter posredovanje ali mediacija. Učenje angleščine v prvem razredu je zelo specifično, zato bo poučevanje potekalo po načelih, ki veljajo za zgodnje učenje in poučevanje. Obravnavane vsebine ter izbrane učne metode in pristopi bodo pogojeni s starostjo učencev in njihovo kratkotrajno pozornostjo. Vsebine so privlačne, uporabne in zabavne. Učence spodbujajo k vključevanju, razvijanju domišljije in ustvarjalnosti. Pouk bo organiziran konkretno, v situacijskih priložnostih, različne krajše aktivnosti pa se bodo pogosto izmenjevale. Pri pouku se bodo uporabljala konkretna gradiva (npr. lutke, igrače), vizualna podpora (npr. ilustracije, fotografije, posterji), glasba (npr. pesmi, izštevanke, gibalne pesmi), itd.

Cilji:

Poslušanje in slušno razumevanje:

  • Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
  • Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
  • Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.

Govorjenje:

  • Poimenuje konkretni svet okoli sebe.
  • Se sporazumeva po vzorcih.
  • Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.
  • Poje, recitira pesmi, pove izštevanko…

  Z vašimi prvošolci bom letos Veronika Fürst Ažman

Dostopnost