Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti za 7., 8. in 9. razred za šolsko leto 2023/2024

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.


Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  • v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, tujemu jeziku pa dve uri. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali delno. Ravnatelj odloči o oprostitvi na osnovi pisne vloge staršev in potrdila o vpisu v glasbeno šolo.


Postopek izbire

  • februar – roditeljski sestanki za starše šestošolcev
  • marec, april –  anketa o izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)
  • april – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
  • maj – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

BROŠURA Z OPISI PREDMETOV


Seznam ponujenih izbirnih predmetov (IP)

7. razred

8. razred

9. razred

Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja Astronomija – Zvezde in vesolje
Filozofija za otroke Astronomija – Zvezde in vesolje Astronomija – Daljnogledi in planeti
Francoščina Astronomija – Daljnogledi in planeti Filozofija za otroke
Likovno snovanje I Filozofija za otroke Elektrotehnika
Matematična delavnica 7 Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja
Nemščina 1 Francoščina (nadaljevanje iz 7. razreda) Geografija – Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
Obdelava gradiv – Les Geografija – Življenje človeka na Zemlji Likovno snovanje III
Zgodovina – Odkrivajmo preteklost mojega kraja Likovno snovanje II Nemščina 3 (nadaljevanje iz 8. razreda)
Računalništvo (Urejanje besedil)  Obdelava gradiv – Kovina  Poskusi v kemiji
Raziskovanje organizmov v domači okolici  Organizmi v naravi in umetnem okolju  Računalništvo (Računalniška omrežja)
  Računalništvo ( Multimedija) Retorika
Slovenščina – Gledališki klub Slovenščina – Gledališki klub Slovenščina – Gledališki klub
Šport za sprostitev Izbrani šport – nogomet Sodobna priprava hrane
  Izbrani šport – odbojka Šport za zdravje
Turistična vzgoja Turistična vzgoja Turistična vzgoja
 Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine
 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Verstva in etika Verstva in etika Verstva in etika
 
 
Dostopnost